08/12/2021

TRUNG TÂM ỨNG CỨU KHẨN CẤP KHÔNG GIAN MẠNG VIỆT NAM

Cổng TTĐT phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Phiên bản thử nghiệm
20/06/2024

Hướng dẫn phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác

1. Hướng dẫn phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác qua tin nhắn SMS

Video hướng dẫn phản ánh cuộc gọi rác, tin nhắn rác qua SMS

2. Hướng dẫn phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác qua website

Video hướng dẫn phản ánh cuộc gọi rác, tin nhắn rác qua Website