08/12/2021

TRUNG TÂM ỨNG CỨU KHẨN CẤP KHÔNG GIAN MẠNG VIỆT NAM

Cổng TTĐT phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Phiên bản thử nghiệm
13/04/2024

Hướng dẫn phản ánh thư điện tử rác

 

Để phản ánh email rác, chuyển tiếp về địa chỉ antispam@vncert.vn 

 

Hướng dẫn chuyển tiếp thư điện tử rác trong Exchange mail

 

Bước 1: Chọn thư rác cần chuyển tiếp trong hộp thư của bạn (ví dụ minh họa như hình)

 

 

Bước 2: Ở góc trên cùng bên phải của thư, chọn    rồi chọn Forward – (nếu là tiếng Anh) hoặc
Chuyển tiếp (nếu là tiếng Việt) ở phía dưới thư.

 

 

Bước 3: Xuất hiện giao diện chuyển tiếp thư, giao diện này tương tự với việc bạn chọn soạn thư mới, nhưng trong phần chuyển tiếp thư thì sẽ hiển thị nội dung của thư mà bạn chọn chuyển tiếp. Các bạn chỉ cần thêm nội dung cần thiết ví dụ như thông báo đây là thư điện tử rác tương tự như viết thư mới, sau đó nhập Tại mục người nhận ghi địa chỉ nhận thông tin về thư rác là: antispam@vncert.vn để chúng tôi có thể nhận thông báo của bạn.

 

 

 

Bước 4: Nhấn Gửi (Send) để gửi tới antispam@vncert.vn hoàn tất việc chuyển tiếp việc thông báo thư điện tử rác.

 

 

Hướng dẫn chuyển tiếp thư điện tử rác trong Google mail

Bước 1: Chọn thư rác cần chuyển tiếp trong hộp thư của bạn (ví dụ minh họa như hình)

 

 

 

Bước 2: Trong nội dung thư cần chuyển tiếp các bạn chọn Forward – (nếu là tiếng Anh) hoặc
Chuyển tiếp (nếu là tiếng Việt) ở phía dưới thư.

 

 

Hoặc các bạn chọn biểu tượng bên cạnh thời gian gửi -> Forward (hoặc Chuyển tiếp )

 

 

Bước 3: Xuất hiện giao diện chuyển tiếp thư, giao diện này tương tự với việc bạn chọn soạn thư mới, nhưng trong phần chuyển tiếp thư thì sẽ hiển thị nội dung của thư mà bạn chọn chuyển tiếp. Các bạn chỉ cần thêm nội dung cần thiết ví dụ như thông báo đây là thư điện tử rác tương tự như viết thư mới, sau đó nhập Tại mục người nhận ghi địa chỉ nhận thông tin về thư rác là: antispam@vncert.vn để chúng tôi có thể nhận thông báo của bạn.

 

 

 

Bước 4: Nhấn Gửi (Send) để gửi tới antispam@vncert.vn hoàn tất việc chuyển tiếp việc thông báo thư điện tử rác.

 

        hoặc   

 

 

Hướng dẫn chuyển tiếp thư điện tử rác trong Zimbra mail

Bước 1: Chọn thư rác cần chuyển tiếp trong hộp thư của bạn (ví dụ minh họa như hình)

 

 

Bước 2: Ở cạnh trên cùng của thư, chọn  Forward

 

 

Bước 3: Xuất hiện giao diện chuyển tiếp thư, giao diện này tương tự với việc bạn chọn soạn thư mới, nhưng trong phần chuyển tiếp thư thì sẽ hiển thị nội dung của thư mà bạn chọn chuyển tiếp. Các bạn chỉ cần thêm nội dung cần thiết ví dụ như thông báo đây là thư điện tử rác tương tự như viết thư mới, sau đó nhập Tại mục người nhận ghi địa chỉ nhận thông tin về thư rác là: antispam@vncert.vn để chúng tôi có thể nhận thông báo của bạn.

 

 

 

Bước 4: Nhấn Gửi (Send) để gửi tới antispam@vncert.vn hoàn tất việc chuyển tiếp việc thông báo thư điện tử rác tới chúng tôi

 

Nguồn: VNCERT/CC