08/12/2021

TRUNG TÂM ỨNG CỨU KHẨN CẤP KHÔNG GIAN MẠNG VIỆT NAM

Cổng TTĐT phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Phiên bản thử nghiệm
04/12/2023

Bộ Thông tin Truyền thông ban hành Thông tư số 22/2021/TT-BTTTT

(VNCERT/CC) – Ngày 13/12/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 22/2021/TT-BTTTT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

– Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet; Tổ chức thiết lập mạng viễn thông dùng riêng; Doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ thư điện tử; Người quảng cáo bằng tin nhắn, thư điện tử và gọi điện thoại (sau đây gọi là Người quảng cáo); Người sử dụng tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại liên quan hoạt động quảng cáo (sau đây gọi là Người sử dụng); Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

– Nội dung Thông tư bao gồm: (1) Quy định bộ tiêu chí nhận diện tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; (2) Quy định việc gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất; (3) Hướng dẫn người sử dụng: (i) phản ánh, cung cấp các bằng chứng tới Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; (ii) cách đăng ký, hủy đăng ký ra khỏi danh sách không quảng cáo; (4) Hướng dẫn thực hiện đánh giá tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác trên mạng viễn thông; (5) Hướng dẫn hiển thị tên định danh trong tin nhắn Unstructured Supplementary Service Data (USSD) và cuộc gọi quảng cáo.

Thông tư hướng dẫn một số nội dung sau:

1. Quy định bộ tiêu chí nhận diện tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thư điện tử rác: theo đó tin nhắn rác, cuộc gọi rác được xác định dựa trên tần suất gửi, đặc điểm hành vi, mẫu tin. Thư điện tử rác được xác định dựa trên tần suất, đặc điểm và công nghệ gửi, nhận thư;

2. Hướng dẫn người sử dụng phản ánh, cung cấp các bằng chứng tới Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác;

Theo đó người dùng có thể thực hiện phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác thông qua 2 hình thức: Gửi tin nhắn tới tổng đài 5656 và phản ánh qua website thongbaorac@ais.gov.vn;

3. Hướng dẫn người sử dụng cách đăng ký hoặc hủy đăng ký Danh sách không quảng cáo bao gồm: Đăng ký/hủy đăng ký không nhận tin nhắn quảng cáo; Đăng ký/hủy đăng ký không nhận cuộc gọi quảng cáo; Đăng ký/hủy đăng ký không nhận tin nhắn và cuộc gọi quảng cáo;

4. Quy định việc gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất : Theo  đó, Người quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất tới 01 số thuê bao; chỉ được phép gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất từ 07 giờ đến 22 giờ;

5. Hướng dẫn thực hiện đánh giá tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác trên mạng viễn thông: Theo đó đánh giá tình trạng tin nhắn rác cuộc gọi rác sẽ căn cứ trên số liệu từ hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác (đầu số 5656) và số liệu cho các doanh nghiệp viễn thông cung cấp;

6. Hướng dẫn hiển thị tên định danh trong tin nhắn USSD và cuộc gọi quảng cáo: Theo đó, Tên định danh trong tin nhắn USSD được hiển thị ở đầu bản tin quảng cáo và Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm triển khai các giải pháp kỹ thuật đảm bảo hiển thị tên định danh đối với các cuộc gọi sử dụng mục đích quảng cáo./.

Nguồn: VNCERT/CC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *